ARN (Amazon Resource Name)

> AWS (Amazon Web Services)